Kurallar, Koşullar ve Gizlilik Politikası
 
REZERVASYON ŞARTLARI:

1) Rezervasyon tarihinden itibaren 24 saat içinde ön ödeme yapılması durumunda rezervasyon kesinleşir.
2) Rezervasyonlarınızı giriş tarihinizden 48 saat öncesine kadar ücretsiz olarak iptal edebilirsiniz.
3) İptal edilmeyen ve/veya geç iptal edilen rezervasyonlar için 1 gecelik oda ücreti tarafınızdan talep edilecektir.
4) Aynı gün yapılan rezervasyonlarda, ödeme alındıktan sonra iptal söz konusu değildir.
5) Ön ödeme yapılması ve rezervasyon tarihinden 2 gün önce bilgi verilmesi durumunda, tesisin belirtilen yeni tarihteki uygunluk durumuna göre konaklama tarihi değiştirilebilir.
6) Ekstra yatak ücreti KDV ve kahvaltı dahil 65 Euro’dur. 0-6 yaş arası çocuk misafirler için ücretsiz bebek yatağı tahsis edilmekte olup, 6-12 yaş arası çocuk misafirler için ekstra yatak ücreti %50 indirimlidir. 12 yaş üstü çocuklar için ekstra yatak ücreti tam olarak yansıtılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI:
Bosphorus Palace Hotel olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASININ AMACI:
Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, şirketimizin ve şirketimizle is ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5 ve 6 maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ KONUSU:
Elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ve ilgili otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen ürün ve hizmetlerini sunabilmek, müşteri memnuniyetini ölçmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini alacağınız ürün veya hizmetleri yerine getirmek amacıyla kişisel verileriniz aktarılabilecektir. Şirket bünyesinde bulunan tüm paylaşılan bilgileriniz, ilgili mevzuat çerçevesinde ve size ihtiyacınız olan ve talep ettiğiniz ürünü sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Şirket sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” ve kişisel bilgiler vasıtasıyla oluşturulacak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin devam etmesi amacıyla saklanmakta ve bu amaçlarla kullanılmaktadır. Ayrıca, şirket müşteri memnuniyetini ölçmek üzere müşterileriyle bağlantıya geçebilmektedir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ:
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi, Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile işlenebilmekte ve toplanabilmektedir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5 ve 6 maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE DENETİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
Kişisel Veri Sorumlusu Şirket olarak veri güvenliğinin sağlanması konusunda azami dikkat ve özeni göstermekte olup, bu kapsamda KVK Kanunu’nun 12 Maddesi uyarınca kendi kurum veya kuruluşlarında Kanuna uygun hareket edilmesini sağlamak amacıyla veri güvenliğini sağlamaya yönelik aşağıda belirtilen hususlar ile birlikte gerekli tedbirler alınmaktadır.
Şirket;
• Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi
• Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi
• Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını temin eder.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARININ GÖZETİLMESİ:
Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11 maddesinde Sayılan Hakları; Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
• Kişisel veri islenip islenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin islenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak islenmiş olmasına rağmen, islenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ:
6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Beylerbeyi Mah. Yalıboyu Cad. No:64 Üsküdar/İstanbul, Türkiye adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya info@bosphoruspalace.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.